Regulamin Internatu

Regulamin Internatu

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2

im. Janusza Korczaka w Przemyślu

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

 

 1. Internat jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Przemyślu, mieści się pod tym samym adresem: ul Czarnieckiego 27; 37 – 700 Przemyśl.
 2. Internat jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży uczących się poza miejscem zamieszkania.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego w Internacie może przebywać uczeń szkoły SOSW Nr 2 z terenu miasta Przemyśla.
 4. Internat funkcjonuje w dni nauki szkolnej oraz w godzinach popołudniowych dnia rozpoczynającego okres nauki.
 5. Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny, rodzice/prawni opiekunowie ponoszą jedynie koszty wyżywienia w dniach pobytu wychowanka w Ośrodku.
 6. Internat zapewnia codzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia.
 7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka, możliwe jest ubieganie się (w GOPS lub MOPS w miejscu stałego zamieszkania ucznia) o dofinansowanie wyżywienia zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania  i  Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. gdzie przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do comiesięcznych wpłat za wyżywienie w kasie SOSW Nr 2 do końca następnego miesiąca.
 9. Na odpowiednio uzasadniony wniosek rodziców Organ Prowadzący placówkę może zwolnić rodziców/prawnych opiekunów z całości lub części opłat za wyżywienie
 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1.  Internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się do tworzenia atmosfery sprzyjającej wychowaniu, nauce, pracy i prawidłowym relacjom społecznym wychowanków.
 2.  W internacie jest powołany Samorząd Wychowanków Internatu.
 3.  W miarę potrzeb wicedyrektor SOSW w porozumieniu z pracownikami internatu zwołuje zebrania w celu omówienia bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych i ustalenia dalszych działań.
 4.  Funkcjonowanie Internatu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 5.  W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności liczbę pracowników Internatu, liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę.

 

Rozdział II

 

Organy internatu

 

 1. Organami Internatu są:
 • wicedyrektor,
 • zespół wychowawców Internatu,
 • samorząd wychowanków Internatu.
 1. Wicedyrektor powoływany jest przez Dyrektora Ośrodka po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Pedagogiczną. Funkcję tą może pełnić jedynie nauczyciel co najmniej mianowany, który posiada wyższe wykształcenie ze specjalistycznymi kwalifikacjami do tego typu placówki oraz posiada co najmniej 3-letni staż pracy pedagogicznej.
 2. Wicedyrektor  jest przełożonym wszystkich pracowników internatu określa zakres ich czynności i kompetencji. Nadaje kierunek działalności internatu, ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg zajęć oraz czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 3. Kompetencje Wicedyrektora określone są w przedziale czynności ustalonym przez Dyrektora Ośrodka. Wicedyrektor  jest organizatorem pracy opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej oraz odpowiada za wyniki zajęć wychowawczych.
 4. Ponosi odpowiedzialność za stan techniczny budynków, zgłasza potrzeby w zakresie remontu pomieszczeń, ich wyposażenia. Jest odpowiedzialny za majątek inwentarzowy, prawidłowe prowadzenie magazynów: żywnościowego i gospodarczego oraz darów pochodzących  od instytucji i organizacji.
 5. Zespół wychowawców Internatu jest organem kolegialnym realizującym zadania wynikające ze statutu Ośrodka, regulaminu Internatu i regulaminu Rady Pedagogicznej. Opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością opiekuńczo – wychowawczą, rewalidacyjną i organizacyjną.
 6. Wychowankowie są współgospodarzami Internatu. Przedstawiciele ich wybierani są na zebraniu ogólnym, tworzą Samorząd Wychowanków, który działa pod opieką  wyznaczonego nauczyciela-wychowawcy.
 7. Samorząd Internatu działa w oparciu o regulamin i plan pracy opracowany przez członków Samorządu przy współudziale opiekuna Samorządu.

 

Rozdział III

 

Zadania Internatu

 

 1. Do podstawowych zadań realizowanych przez Internat należą:
 1. zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej,
 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie, społeczeństwie,
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków,
 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie wychowawczej,
 5. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie rozrywki,
 6. wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych,
 7. wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu,
 8. kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności,
 9. zapewnienie wychowankom codziennego wyżywienia i zakwaterowania,
 10. zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych.

 

Rozdział IV

 

Organizacja życia i pracy w internacie

 

 1. Internat prowadzi swoją działalność całodobowo.
 2. W budynku internatu jest monitoring.
 3. Pobyt wychowanka w Internacie może trwać do czasu ukończenia przez ucznia nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka  nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia.
 4. Wychowankowie są zgłaszani do tymczasowego meldunku:
 1. za tymczasowe zameldowanie i wymeldowanie wychowanka odpowiada upoważniona przez dyrektora osoba.
 2. zameldowanie odbywa się na okres od dnia zamieszkania do dnia zakończenia nauki w danym roku szkolnym.
 1. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze.
 2. Liczbę grup wychowawczych na każdy rok szkolny ustala dyrektor w zależności od ilości wychowanków Internatu.
 3. Na liczbę oraz dobór uczniów do grupy wpływa poziom dojrzałości psychofizycznej i społecznej, stopień niepełnosprawności oraz wiek wychowanków.
 4. W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej szkoły, zapewnia się warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym, organizuje się wypoczynek, rekreację i rozrywkę oraz zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia.
 5. Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy przydzieleni do poszczególnych grup.
 6. Wychowawcy grup realizują statutowe zadania SOSW Nr 2 zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy grupy wynikającym z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz miesięcznymi planami działań dydaktyczno – wychowawczych.
 7. Wychowawcy grup uczestniczą w opracowaniu i realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego każdego powierzonego opiece wychowanka.
 8. Wychowawcy Internatu pracują uwzględniając również inne obowiązujące w placówce programy i realizowane działania.
 9. Wychowawcy internatu pracują, według ustalonego harmonogramu dyżurów.
 10. Internat zapewnia opiekę w godzinach nocnych, którą sprawuje co najmniej dwóch wychowawców.
 11. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.
 12. W internacie istnieje możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kołach zainteresowań oraz dodatkowych zajęciach popołudniowych.
 13. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki i pomaga w osiągnięciu sukcesów szkolnych.
 14. Internat zapewnia pomieszczenia do nauki (nauka odbywa się w pokojach mieszkalnych i świetlicach).
 15. Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Ośrodka lub środowiska, możliwość udziału w zajęciach dodatkowych oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 16. W Internacie  zapewnia się  wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi.
 17. Pokoje mieszkalne są wyposażone co najmniej w:
 • łóżka jednoosobowe lub tapczany oraz poduszki  i  kołdry,
 • szafkę do przechowywania rzeczy osobistych, dla każdego wychowanka,
 • szafy ubraniowe.
 1. W Internacie znajdują się:
 • pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych;
 • pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej społeczności Ośrodka;
 • odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem;
 •  pokój dla chorych;
 • miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie;
 • łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.
 1. Wychowankowie do 13 roku życia mogą wyjeżdżać do domu tylko pod opieką rodziców lub osób przez nich pisemnie upoważnionych. Każdy wyjazd należy zgłosić wychowawcy.
 2. Po ukończeniu 13 roku życia wychowanek ma prawo do samodzielnych wyjazdów za pisemną lub telefoniczną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Pełnoletni wychowankowie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły, na zajęcia praktyczne oraz opuszczać teren Ośrodka w celach prywatnych (w ustalonych godzinach, za zgodą  dyżurującego wychowawcy).
 4. Internat może przyjmować studentów na praktykę pedagogiczną.
 5. Internat za zgodą Dyrektora może udostępnić studentom w celach naukowych różne informacje dotyczące działalności Internatu z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
 6. Internat za zgodą Dyrektora Ośrodka może korzystać z usług wolontariuszy po podpisaniu porozumienia o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych.

 

Rozdział V

 

Prawa i obowiązki

 

I. Wychowanek przebywający w Internacie ma prawo do:

 

 1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 2. Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących proponowanych lub prowadzonych zajęć oraz uzyskania niezbędnych wyjaśnień.
 3. Poszanowania godności i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia w placówce, nie może to jednak obrażać niczyjej godności osobistej.
 5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i społeczno – użytecznych; zaangażowanie takie jest oceniane na równi z działalnością społeczną prowadzoną w szkole.
 6. Reprezentowanie placówki w konkursach, festiwalach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 7. Do odpoczynku i poszanowania prywatności.
 8. Do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny umiejętności, a odrębnie zachowania się w placówce i poza nią.
 9. Do dodatkowej pomocy, zwłaszcza gdy nie radzi sobie z opanowaniem wiedzy, ma problemy rodzinne lub rówieśnicze.
 10. Opieki pielęgniarskiej w wyznaczonych godzinach.
 11. Przedmedycznej pomocy w nagłych wypadkach zgodnie z procedurami obowiązującymi w Ośrodku.
 12. Do korzystania z telefonu komórkowego zgodnie z procedurami obowiązującymi w Ośrodku.
 13. Zgłaszania swoich uwag do Dyrektora i wychowawcy.

 

II. Wychowanek zamieszkujący w Internacie ma obowiązek:

 

 1. Zapoznania się z prawami i obowiązkami wychowanka.
 2. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny i kulturalny.
 3. Wykorzystania w pełni czasu przewidzianego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.
 4. Dbania o honor i tradycje placówki.
 5. Okazywania szacunku wszystkim pracownikom placówki.
 6. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
 7. Zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu rozmówcy lub innej osoby.
 8. Przestrzegania zasad współżycia społecznego a szczególnie:
 • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 • poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
 • naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,
 • przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności poprzez (unikanie konfliktów, dbanie o piękno mowy ojczystej, własny przykład godnego zachowania).
 1. Troszczenie się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd, utrzymanie czystości i porządku w miejscach pobytu.
 2. Wychowanek ma obowiązek w uzasadnionych okolicznościach, na prośbę wychowawcy pokazać zawartość torby i szaf.
 3. Przestrzegać rozkładu dnia w internacie.
 4. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia w szkole.
 5. Umiejętnego i oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej.
 6. Przestrzegania regulaminu stołówki i pełnienia dyżurów wg harmonogramu.
 7. Przestrzegania przepisów BHP, instrukcji P.poż. i zasad ewakuacji.
 8. Oddawania telefonu na przechowanie wychowawcy.
 9. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne, oraz swoich kolegów.
 10. Wychowanek:
 • nie oddala się od grupy bez zgody wychowawcy,
 • nie pali papierosów,
 • nie pije alkoholu,
 • nie używa narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających,
 • jest czysty i schludny.
 1. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom:
 • dyrektora i wicedyrektorów SOSW nr 2,
 • wychowawców.

 

 

III. Na terenie Internatu kategorycznie zabrania się:

 

 1. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem, jak też przyjmowania leków bez wyraźnych wskazań lekarza. Nie wolno również przechowywać w internacie w/w środków.
 2. Wprowadzania do Internatu osób nie będących mieszkańcami bez zgody i wiedzy wychowawcy.
 3. Wychowankowi nie wolno dokonywać samowolnej zmiany miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli i innych sprzętów w Internacie.
 4. Używania siły fizycznej w stosunku do innych wychowanków, pracowników Internatu.
 5. Znęcania psychicznego nad innymi wychowankami.
 6. Przywłaszczania sobie mienia:  internatu, kolegów, pracowników.
 7. Przebywania poza terenem Internatu bez zgody wychowawcy.
 8. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z jego winy.
 9. Internat nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada materialnie za pieniądze oraz cenne przedmioty przywiezione przez wychowanków do Internatu (aparaty słuchowe, telefony komórkowe, mp3, zegarki, aparaty fotograficzne, komputery itp.) i nie oddane do zabezpieczenia wychowawcy grupy.
 10. Odwiedziny w pokojach są do godziny 2000.
 11. Zamykania sal mieszkalnych na klucz.
 12. Fotografowania czy filmowania wychowanków, wychowawców i innych pracowników Ośrodka.
 13. Wynoszenia naczyń i nakryć ze stołówki.

 

Rozdział VI

 

Nagrody

 

 

 1. Za wyróżniającą aktywność, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce, wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
 • pochwałę indywidualną wychowawcy udzieloną w obecności innych wychowanków,
 • pochwałę indywidualną wicedyrektora SOSW Nr 2,
 • pochwałę indywidualną dyrektora SOSW Nr 2,
 • nagrodę lub dyplom uznania,
 • list pochwalny do rodziców lub opiekunów.

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Kary

 

Za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:

 1. Indywidualne upomnienie wychowawcy.
 2. Nagana wychowawcy.
 3. Indywidualne upomnienie wicedyrektora.
 4. Nagana dyrektora SOSW Nr 2.
 5. Pisemna nagana dyrektora SOSW Nr 2 z powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Obniżenie oceny z zachowania, powiadomienie wychowawcy klasy.
 7. Przeniesienie do innej sali, grupy.
 8. Pozbawienie przywilejów.
 9. Czasowe zawieszenie pobytu w Internacie za szczególnie rażące zachowania (spożywanie alkoholu, odurzanie się, celowe i rozmyślne niszczenie mienia, znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad słabszymi, notoryczne nie stosowanie się do obowiązującej ciszy nocnej, zakłócanie ciszy nocnej, ubliżanie osobom dorosłym w tym wychowawcy) naruszające zasady współżycia w grupie, nie wywiązywanie się z obowiązków.
 10. Wydalenie z Internatu decyzją wicedyrektora sprawującego nadzór nad Internatem.
 11. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do dyrektora SOSW Nr 2.

 

Rozdział VIII

 

 Wychowawcy Internatu

 

Do podstawowych obowiązków wychowawcy Internatu należy:

 1. Do podstawowych obowiązków wychowawcy Internatu należy:
 • sprawowanie opieki nad wychowankami w czasie pełnionego przez siebie dyżuru,
 • terminowe opracowywanie planów pracy dla grupy wychowawczej i wywiązywanie się z ich realizacji,
 • sumienne realizowanie zadań wynikających z Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych poszczególnych wychowanków,
 • stosowanie się do zarządzeń władz oświatowych, dyrekcji Ośrodka,
 • przestrzeganie dyscypliny czasu pracy, wewnętrznych regulaminów, obowiązujących zasad i procedur,
 • staranne i systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy,
 • systematyczne obserwowanie i poznawanie  poszczególnych wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań, dążeń, trudności,
 • stała współpraca z domem rodzinnym i szkołą,
 • tworzenie warunków do rozwoju wychowanków oraz wspieranie ich swoją postawą i działaniem,
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny osobistej, zasad kultury, właściwych stosunków międzyludzkich, a także zachowania ładu i porządku w pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach,
 • stałe przebywanie wśród wychowanków, organizowanie nauki własnej i w razie potrzeby udzielanie odpowiedniej pomocy,
 • organizowanie czasu wolnego wychowanków,
 • służenie radą i pomocą w przygotowaniu różnego rodzaju imprez,
 • rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień wychowanków z wykorzystaniem dostępnych form i środków,
 • rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie niepożądanym sytuacjom,
 • aktywne przeciwdziałanie wszelkim przejawom zagrożenia, wychowanków niedostosowaniem społecznym, w tym uzależnieniami,
 • wdrażanie do stałego poszanowania mienia społecznego,
 • dbałość o powierzony do użytku majątek i sygnalizowanie o wszystkich usterkach,
 • organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz Ośrodka i środowiska,
 • upowszechnianie samorządności,
 • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 • przejmowanie obowiązków nieobecnego wychowawcy,
 • w razie nieobecności  wicedyrektora  wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Internatu,
 • wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie przez wicedyrektora.


2.  Szczegółowy zakres wykonywanych przez wychowawcę obowiązków wynika z rodzaju pełnionego dyżuru:

 • dyżur poranny,
 • posiłki,
 • nauka własna,
 • czas wolny/ imprezy internackie,
 • generalne porządki w pokojach,
 • cisza nocna.

 

3. Wychowawca ma prawo do:

 • wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą, w ogólnie przyjętych ramach, z uwzględnieniem planu pracy opiekuńczo i Regulaminu Internatu,
 • przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminu Internatu przez wychowanków,
 • decydowania, w porozumieniu z rodzicami, o przebywaniu wychowanka swojej grupy wychowawczej poza terenem internatu, w czasie innym niż wynika to z rozkładu zajęć,
 • przedstawiania kandydatów do przyznawania nagród,
 • zwracania się o radę i pomoc do specjalistów, wicedyrektora. dyrektora Ośrodka w przypadku pojawiających się trudności,
 • przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej postulatów i wniosków dotyczących grupy wychowawczej i własnej pracy,
 • przedstawiania wychowawcy klasy opinii na temat zachowania wychowanka w Internacie.

4. W ramach kontroli czystości lub w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie posiadania substancji lub przedmiotów zakazanych, wychowawca  ma prawo do kontroli zawartości szaf, szafek nocnych czy tapczanów w pokojach wychowanków.

5. Wychowawca odpowiada  w szczególności za:

 • sprawowanie właściwej opieki za powierzoną mu grupę wychowanków z uwzględnieniem przestrzegania zaleceń lekarskich,
 • dokładną realizację przyjętych i przydzielonych zadań opiekuńczo –wychowawczych,
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów organizacyjnych, w tym zasad BHP i ppoż.,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży podczas prowadzenia zajęć oraz wykonywanych prac,
 • funkcjonowanie internatu i wychowanków podczas pełnienia samodzielnego dyżuru.

6. Wychowawca odpowiada służbowo przed  Dyrektorem lub cywilnie/karnie w szczególności za:

 • tragiczne skutki braku właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie pełnionego przez siebie dyżuru,
 • niewłaściwe postępowanie w sytuacji wypadku wychowanka,
 • zniszczenie bądź utratę elementów mienia lub wyposażenia internatu, przydzielonych mu przez Dyrektora, a wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 

Rozdział IX

 

Rodzice/Prawni opiekunowie

 

 1. Pracownicy Internatu ściśle współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków.
 2. Każdy wychowanek, który nie ukończył 13 lat musi być odbierany z Internatu przez rodzica (opiekuna).
 3. Każda nieobecność wychowanka w internacie powinna być zgłaszana telefonicznie do wychowawcy i usprawiedliwiona.
 4. Każdy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do systematycznego kontaktowania się z wychowawcą grupy, psychologiem, pedagogiem pracującymi z dzieckiem.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka na czas pobytu w internacie w stosowną do pory roku odzież, obuwie, przybory toaletowe (mydła, szampony, pasty do zębów i szczoteczki, proszki do prania itp.) ręczniki oraz wszystkie przybory szkolne (długopisy, kredki, farby, nożyczki, gumki, kartony, kleje, zeszyty itp.).
 6. Bezzwłocznego odebrania dziecka z objawami chorobowymi.
 7. Udokumentowanie zaświadczeniem lekarskim stanu dziecka po chorobie zakaźnej lub po innej długotrwałej.
 8. W przypadku podawania wychowankowi leku przekazania wychowawcy zlecenia lekarza.
 9. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do pokrycia kosztów wyżywienia dziecka wg stawki oraz terminach ustalonych przez dyrektora Ośrodka.
 10. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez wychowanka rodzice/opiekunowie prawni mogą być zobowiązani do jego naprawy bądź zakupu nowego.

Na skróty