Działalność

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra Janusza Korczaka ma już 70-letnią tradycję pracy na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Ośrodek jest placówką  systemu oświaty, prowadzi działania  na rzecz wychowanków od 1 do 24 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na wady słuchu, autyzm, afazję oraz zaburzenia sprzężone z tymi niepełnosprawnościami.

Funkcjonują u Nas:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
 • grupy przedszkolne,
 • szkoła podstawowa,
 • szkoła branżowa,
 • technikum
 • szkoła policealna.

Wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę w szkołach i grupach wychowawczych w Internacie. Głównym naszym zadaniem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, dorosłego życia, staramy się o ich integrację ze społeczeństwem pomimo niepełnosprawności, zaburzeń funkcjonowania oraz ograniczeń w komunikacji. Celem działalności naszego Ośrodka jest taka praca z każdym wychowankiem by mógł stać się człowiekiem tak samodzielnym i przystosowanym społecznie, jak to tylko możliwe. Chcemy wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz okażą się niezbędne w jego przyszłym dorosłym życiu. Zależy nam na rozwijaniu autonomii, personalizacji i socjalizacji podopiecznych, a w szczególności na przygotowaniu ich do życia tak aby każdy absolwent:

- mógł porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
- zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
- był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości,

- mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm, zachowując przy tym prawo do swojej inności.

Nie można tego osiągnąć przykładając jedną miarę do wszystkich, realizując jeden program, w taki sam sztywny sposób. Indywidualizacja  procesu kształcenia to podstawowa zasada, która obowiązuje w naszym Ośrodku. Każde dziecko jest inne, inaczej funkcjonuje i wymaga specjalnych – dostosowanych do jego potrzeb oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych. Zapewniamy podopiecznym specjalne metody i formy pracy, opiekę specjalistów, warunki do rozwoju różnych sposobów komunikacji.

W naszej codziennej pracy z wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują uniwersalne zasady:

- zasada sukcesu, uwzględniająca aktualne potrzeby i możliwości dziecka;

-zasada ścisłej integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych i językowych w ćwiczeniu różnych funkcji praktycznych;

 - zasada aktywnego, wielostronnego mobilizowania do wykonywania zadań przez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń;

- zasada doboru odpowiednich metod, technik i środków;

- zasada wyzwalania otwartości, bezpośredniości i spontaniczności w komunikowaniu się

- zasada pełnej akceptacji i tolerancji zgodna z ideą tworzenia partnerskiego stosunku z dorosłymi;

- zasada przyjmowania różnych zakresów wolności i autonomii dająca możliwość wyboru i dobrowolności podjęcia oferty współpracy z nauczycielem, wychowawcą;

- zasada stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania zamierzonych celów pracy oraz jej kontynuacji w perspektywie całej edukacji.

Stosujemy również ogólne zasady organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego:

- indywidualizacji

- poglądowości

- kompensacji zaburzeń

- systematyczności

- utrwalania.

Prowadzimy indywidualizację w trakcie wszystkich podejmowanych z wychowankami działań, lekcji, zajęć specjalistycznych i wychowawczych, w czasie sprawowania codziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą w grupach  wychowawczych. Proces kształcenia w Placówce dostosowany jest do specyfiki przebiegu rozwoju konkretnego uczniów. W związku z niepełnosprawnością wychowanków i wynikającym z niego obniżeniem sprawności językowej podstawowym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej są działania rewalidacyjne polegające w szczególności   na nabywaniu przez wychowanków kompetencji komunikacyjnych w tym: mowy dźwiękowej, odczytywania mowy z ust, pisania i czytania ze zrozumieniem, na wyższych etapach edukacyjnych wzbogacanie komunikacji niewerbalnej – w tym prawidłowe stosowanie systemu językowo-miganego (jako wsparcia w korzystaniu z języka polskiego).

Osiągnięcia i postępy uczniów szkół Ośrodka związane są z  indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczniów. Wychowankowie korzystający z Internatu otrzymują wsparcie w nauce własnej w godzinach popołudniowych. W Placówce systematycznie diagnozuje się i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. W szkołach przestrzegane są zasady oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Realizacja programów nauczania zapewnia uczniom spełnienie wymagań podstawy programowej. Osiągnięcia wychowanków na każdym etapie edukacyjnym są zbieżne  z przyjętymi celami, założeniami i treściami programowymi. Głównym zadaniem Ośrodka jest dążenie do pełnego rozwoju wszystkich jego wychowanków, w tym również uczniów wybitnie zdolnych. Pomimo niepełnosprawności nasi uczniowie mają różnego typu zdolności i talenty.

Prowadzone są działania skoncentrowane na przygotowaniu młodzieży do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych oraz systematyczne motywowanie ich do podnoszenia wyników w nauce. Na funkcjonujący w Placówce system stypendialny składają się

 • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe tzw. miejskie
 • stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • stypendium fundowane im. Jeanne Jazowick-Kusiński
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych organizowanych w Ośrodku oraz poza placówką (na terenie całe Polski).

Rada Pedagogiczna dąży do ciągłego doskonalenia pracy dydaktycznej w Placówce. Celem poprawy jakości kształcenia w Ośrodku systematycznie prowadzone są następujące działania:

- indywidualna diagnoza celem rozpoznania potrzeb i możliwości  edukacyjnych uczniów: okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

- opracowanie, realizacja i ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych

- systematyczna analiza podstawy programowej pod kątem realizowanych  programów nauczania i ich dostosowania dla uczniów

- analiza kompetencji komunikacyjnych poszczególnych wychowanków

-analiza wyników nauczania oraz wyników egzaminów zewnętrznych

Większość uczniów szkół Ośrodka przebywa w dni nauki szkolnej w grupie wychowawczej, dlatego zajęcia popołudniowe są bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej i dydaktycznej. W Placówce wychowankowie wzbogacają swoje zdolności i zainteresowania, mają różnorodne możliwości wykorzystania czasu wolnego. Rozwijają  uzdolnienia, uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, w wycieczkach, wyjściach, imprezach, uroczystościach, konkursach, zawodach (na terenie Ośrodka i poza nim). Uczniowie mają znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe. Wiele działań służy integracji  ze społecznością słyszących. W odniesieniu do oferty zajęć dodatkowych i rozwoju zainteresowań uczniów wszystkich szkół Ośrodka  należy podkreślić bardzo szeroki zakres proponowanych działań. Są to:

- prowadzone przez wychowawców  różnorodne zajęcia grupowe, 

- działania kół zainteresowań: zajęcia teatralne (Teatrzyk Pinokio) i taneczne,    

  wokalne, plastyczne, gospodarcze, informatyczne,

- wycieczki,  wyjścia o charakterze poznawczym,

- działalność Uczniowskiego Klub Sportowego Niesłyszących „Niedźwiadek”,

-  zajęcia na basenie,

-  nauka jazdy na rowerze,

-  spotkania integracyjne,

- wolontariat w ramach Koła Caritas,

-  okolicznościowe imprezy (gry, zabawy, dyskoteki)

-  występy artystyczne.

Do dyspozycji uczniów w godzinach popołudniowych jest plac zabaw, boiska sportowe, siłownia, sala gimnastyczna, biblioteka, teren rekreacyjny, kuchnia dla wychowanków, świetlice z telewizorami, komputery i dostęp do Internetu, bilard, „piłkarzyki”, gry X-BOX. Wychowankowie korzystają również z „Orlików” na terenie miasta.

Dzięki różnorodności form aktywności uczniowie mają możliwość podnoszenia własnej samooceny, osiągania sukcesu, przeżywania przynależności do grupy, bezpośredniego zdobywania wiedzy o świecie, osobistego doświadczania rzeczywistości i nabywania praktycznych umiejętności.  Rozwijają swoje zdolności oraz zainteresowania, uczestniczą w zajęciach  umożliwiających zdobycie wiedzy o znanych i jeszcze nieznanych uczniom, nowych zawodach; przygotowujemy młodzież do wyboru kierunku kształcenia oraz drogi zawodowej. Wychowankowie Ośrodka co roku wyjeżdżają na zawody i konkursy przedmiotowe oraz sportowe organizowane w innych Specjalnych Ośrodkach dla niesłyszących i słabosłyszących, w związku z tym również sami jesteśmy organizatorami podobnych przedsięwzięć. Ostatnio w 2017 r. gościliśmy uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust z całej Polski, a w kwietniu 2019 roku odbyły się XXIX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Przygotowanie i przeprowadzenie takich imprezy, to bardzo duży wysiłek i wymaga współpracy wielu osób. Korzystamy wtedy ze wsparcia władz miasta, naszych stałych przyjaciół oraz szukamy nowych podmiotów chętnych do udzielenia nam wsparcia w różnorodnej formie (fundowanie nagród, darmowe wstępy, przekazanie produktów spożywczych itp.) Niestety w ostatnim okresie, ze względu na pandemię, nie udało się zrealizować niektórych wyjazdów i planów organizacyjnych.

Podstawą wszystkich oddziaływań jest współdziałanie z rodzicami. W placówce funkcjonuje Rada Rodziców, która reprezentuje stanowisko ogółu rodziców w kontaktach z Dyrekcją, przy podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania SOSW nr 2. Codzienna współpraca z poszczególnymi rodzicami jest trochę utrudniona znacznym oddaleniem miejsc zamieszkania większości uczniów od Przemyśla. Ściślejsza jest w odniesieniu do uczniów młodszych, którzy nie mogą samodzielnie dojeżdżać do szkoły, więc ich rodzice są w Ośrodku 2 razy w tygodniu. Wychowawcy i nauczyciele kontaktują się systematycznie z rodzicami, w różnych formach (osobiście, listownie, telefonicznie oraz przez Internet). Rodzice są zapraszani na uroczystości, zachęcani do udziału w życiu Ośrodka oraz wspierania realizowanych działań. W ofercie Ośrodka dla rodziców są zajęcia języka miganego, warsztaty „Szkoła dla Rodziców”, zajęcia metody Ruchu Rozwijającego. Udzielamy rodzicom wsparcia poprzez przekazywanie informacji rodzicom o możliwościach korzystania z różnorodnych form pomocy oraz w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania. Dotyczy to m.in. programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I, Moduł II, Moduł III, starań o dofinansowanie opłat za wyżywienie, uzyskania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz innych świadczeń socjalnych. Otaczamy wychowanków opieką, dbamy o ich codzienne potrzeby, udzielamy wsparcia ze środków Koła TPD oraz Funduszu „Surdopedagodzy swoim uczniom”.

 

Pracownicy Ośrodka realizują różnorodne zadania na rzecz rozwoju wychowanków, ale nie działają w próżni. Podejmują działania we współpracy z wieloma osobami, instytucjami, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.

 

Wybrane instytucje i organizacje współpracujące z SOSW nr 2 w Przemyślu.

 

Główne cele podejmowanych wspólnie działań to:

- integracja niepełnosprawnych wychowanków ze społeczeństwem

- udział dzieci i młodzieży w życiu społeczności lokalnej

- lepsza orientacja i swoboda w funkcjonowaniu uczniów w środowisku lokalnym

- zwiększanie wiedzy o otoczeniu, okolicy i świecie

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów

- podnoszenie samooceny wychowanków, wyjście z roli  „biednego i biernego inwalidy – potrzebującego wsparcia w każdej sytuacji”

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności; rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości

- zachęcanie do podejmowania działań  na rzecz innych osób i środowisk

- budowanie u wychowanków spójnego systemu wartości opartego o akceptację i solidarność z drugim człowiekiem oraz społecznością

- upowszechnianie manualnych środków komunikacji

- promowanie zachowań proekologicznych

- profilaktyka uzależnień i wychowawcza

- wzbogacanie wyposażenia Ośrodka

- uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego, realizacja podstawy programowej

- rozwijanie kształcenia zawodowego, wykorzystanie w praktyce nabytej w szkole wiedzy i umiejętności

- promowanie zdrowego trybu życia i dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną

- wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki

- budowanie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej

- pomoc socjalna dla uczniów

- wymiana  doświadczeń edukacyjnych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli

- promowanie miasta i okolic oraz naszej Ojczyzny

 

Wieloletnią współpracę prowadzimy z  SWN - Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Uczniowskim Klubem Sportowym Niesłyszących „Niedźwiadek”. Naszymi wielkimi przyjaciółmi są Pani Marie Terese Wolfs oraz Pan Stanisław Kusiński fundator Stypendiów im. Jeanne Jazowick – Kusiński. Działania te opisane są w oddzielnych zakładkach.

           

Bardzo istotne są przedsięwzięcia realizowane wspólnie z różnymi podmiotami.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu.

Współpraca z PPP w Przemyślu dotyczy w szczególności postępowania orzeczniczego

i wydawania opinii. Specjaliści z Ośrodka przeprowadzają badania, formułują opinie dla potrzeb PPP. Pomagają rodzicom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i wypełnianiu wniosków (szczególnie rodzicom, którzy są osobami niesłyszącymi).

Pracownicy Poradni prowadzą szkolenia Rady Pedagogicznej; jeżeli jest taka potrzeba uczestniczą w spotkaniach Zespołów opracowujących wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania uczniów oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Specjaliści mogą korzystać ze spotkań grupy superwizyjnej oraz indywidualnych konsultacji z P. Dyrektor Poradni i innymi pracownikami. Pracownicy Ośrodka biorą udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Poradnię.

 

 PFRON -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wzajemne korzyści odnosimy również ze współpracy z PFRON Oddział Podkarpacki. W 2016 r. ze środków Funduszu zakupiony został dziewięcioosobowy Bus Ford na potrzeby uczniów Ośrodka. Również część działań SWN wspierana jest środkami PFRON. Natomiast Ośrodek promuje działalność Funduszu wspiera upowszechnianie programów PFRON realizowanych przez instytucje samorządowe m. in. „Aktywny samorząd” – Moduł I, II, III,”, pracownicy przekazują informacje wychowankom i ich rodzicom, pomagają w przygotowaniu wniosków i uzupełnianiu dokumentacji. Oddelegowane osoby  uczestniczą w organizowanych przez PFRON konferencjach, pełnią też rolę tłumaczy na tych spotkaniach .

 

Współpraca z GOPS, MOPS i PCPR – przekazywanie rodzicom informacji na temat dostępnych form pomocy, świadczeń socjalnych, wnioskowanie o wsparcie n.p. dofinansowanie wyżywienia, wymiana informacji o uwarunkowaniach środowiskowych, interwencje (Niebieska Karta, poprawa warunków życiowych), kontakty i wydawanie opinii w związku ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

 

Organizacja zajęć profilaktycznych we współpracy ze służbami i instytucjami.

Realizując zadania wychowawczo-profilaktyczne od lat korzystamy z pomocy pracowników i funkcjonariuszy różnorodnych instytucji. Najczęstszą formą współpracy jest zapraszanie przedstawicieli na spotkania z wychowankami w poszczególnych klasach, dla uczniów poszczególnych szkół lub też dla wszystkich wychowanków.

a)Straż Miejska (spotkanie na tematy związane z bezpieczeństwem, zachowaniami zagrażającymi, obowiązujących przepisów porządkowych oraz na temat pracy straży miejskiej)

b)Komenda Miejska Policji (zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, odpowiedzialność prawna, dopalacze, narkotyki, bezpieczeństwo w Internecie i zagrożenia związane z korzystaniem z TIK, bezpieczeństwo na drodze – pasażerów i uczestników ruchu), dzieci i młodzież miały również okazję odwiedzić Komendę oraz zapoznać się ze specyfiką pracy Policji, najmłodsi wychowankowie dwukrotnie uczestniczyli w imprezie organizowanej z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie szkoleniowe Rady Pedagogicznej Ośrodka oraz dla rodziców. Nasi pracownicy służą pomocą w charakterze tłumaczy języka migowego.

c)Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom (uzależnienia od środków psychoaktywnych - używki, dopalacze, leki, narkotyki, uzależnienia behawioralne)

d)Szpital psychiatryczny w Żurawicy (funkcjonowanie i zadania Oddziału Uzależnień oraz konsekwencje uzależnienia od narkotyków i stosowania dopalaczy)

f) Straż Pożarna (praca i zadania strażaków, zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, zachowanie się w zadymionym pomieszczeniu, próbne ewakuacje)

 

Zakład Karny w Przemyślu – współpraca rozpoczęła się od remont pomieszczenia i wyposażenie siłowni dzięki dofinansowaniu  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa; obecnie z siłowni korzystają pracownicy zakładu karnego oraz wychowankowie Ośrodka. Zaprosiliśmy grupę więźniów na występ Jasełkowy przedstawiany przez wychowanków Ośrodka. Osadzeni pracują na terenie Ośrodka, wykonując prace konserwatorskie.

Dzięki tej współpracy wzbogaciła się baza Ośrodka, uczniowie mogą trenować na siłowni, mogą przekonać się jak przebiega resocjalizacja.

 

Zakład Karny w Medyce – przez kilka lat osadzeni pracowali w Ośrodku na stanowiskach gospodarczych, kierownictwo Zakładu Karnego wspierało działania Ośrodka w różnych formach, odwiedzali nas na wspólnych spotkaniach Wigilijnych, a wychowanków obdarowywali świątecznymi upominkami. Nasi pracownicy prowadzili natomiast szkolenia dla funkcjonariuszy  na temat funkcjonowania osób z niepełno sprawnościami.

 

Nasi przyjaciele z sąsiednich Gmin.

W 2012 roku nawiązana została współpraca Ośrodka z panią Bożeną Łoś (Posada Rybotycka) oraz państwem Urszulą i Tomaszem Szybiak (Gruszowa), działającymi w Kole Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach. Współpraca ta trwa do dziś. W ramach wspólnych działań ze środowiskiem lokalnym, integracji uczniów niesłyszących ze słyszącymi rówieśnikami i poznawania okolic Przemyśla odbyły się ogniska połączone z rozgrywkami sportowymi, kuligi, wycieczki krajoznawczo- dydaktyczne:

-na Kopystankę (najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego)

-do Cerkwi Obronnej w Posadzie Rybotyckiej

-na Cmentarz Żydowski w Rybotyczach

-do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowej

Uczniowie szkół w Huwnikach i Rybotyczach zapraszani są co roku na Jasełka w wykonaniu naszych wychowanków, stwarza to okazję do wzajemnego poznania, urealniania obrazu osób niesłyszących oraz uwrażliwiania na potrzebę integracji.

Państwa Szybiak przekazują również środki finansowe, w ubiegłym roku szkolnym zostały między innymi wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdu naszej młodzieży na występ z Jasełkami do Ustrzyk Górnych.

Od 16 lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Lesznie oraz Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Leszna. Nasi wychowankowie co roku jeżdżą do Leszna na „Mikołajki”, najczęściej przygotowują występ artystyczny, dzieci otrzymują prezenty, jest wspólny poczęstunek i zabawy. Dzięki realizowanemu przez Stowarzyszenie projektowi „Z Kulturą na Ty” nasi uczniowie razem z rówieśnikami z Leszna uczestniczyli w wyjazdach do Rzeszowa: do Teatru „Maska”, do Filharmonii, do Muzeum Dobranocek. W Ośrodku organizujemy dla przyjaciół z Leszna spotkanie świąteczne połączone z wystawieniem Jasełek oraz zapraszamy na zawody sportowe w ramach cyklicznych spotkań z okazji Dnia Dziecka.

 

Współpraca z Kościołem.

Przyjacielem Ośrodka jest Jego Eminencja Arcybiskup Adam Szal, który systematycznie odwiedza Ośrodek (spotkania opłatkowe i Wielkanocne), udziela naszym wychowankom sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania; przeniósł do sąsiadującej z Ośrodkiem parafii pod wezwaniem św. Jana z Dukli – duszpasterstwo głuchych.

Ośrodek przyjmuje natomiast  pielgrzymów,  gościł spotkania Apostolskiego Ruchu Młodzieży oraz stypendystów „Dzieła nowego tysiąclecia”.

Od ubiegłego roku działa w Ośrodku Koło Caritas.

 

Pracodawcy – praktyki zawodowe:

W związku z prowadzonym w Ośrodku kształceniem zawodowym placówka współpracuje z pracodawcami, w ostatnim okresie były to firmy:

- „Trojka”

- Pizzeria „Ramzes”

- Spółdzielnia socjalna „Pasja” 

- Komputronik”

- „Infores”

- „Hensfort”

Możliwość zetknięcia się uczniów z codzienną pracą, poznania funkcjonowania zakładów pracy na rynku lokalnym oraz wykorzystania nabytych w szkole umiejętności jest bezcenna. Pracodawcy chwalą naszych wychowanków i chętnie przyjmują ich na praktyki.

 

 

Dzielenie się wiedzą.

W Ośrodku systematycznie odbywają się praktyki zawodowe dla studentów kierunku pedagogika specjalna z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach.

Odwiedzają nas też uczniowie okolicznych szkół podstawowych (nr 15, nr 11) celem zapoznania się z funkcjonowaniem Ośrodka, a w szczególności z manualnymi sposobami komunikacji.

Nasi surdopedagodzy prowadzą zajęcia rewalidacji indywidualnej w innych szkołach na terenie miasta i Gminy – spotykają się z Radami Pedagogicznymi, pomagają w dostosowaniu pracy nauczycieli do potrzeb dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego. W Zakładzie Karnym w Medyce nasi specjaliści prowadzili szkolenia dla pracowników zakładu karnego na temat: „Rodzaje niepełnosprawności, ich charakterystyka; niepełnosprawni w izolacji penitencjarnej”.

 

Organizacja i udział w imprezach środowiskowych.

1. „Jasełka” wystawiane przez wychowanków dla wszystkich Przyjaciół Ośrodka, spotkania Wielkanocne (przedstawienie - Pasja, wspólne śniadanie wielkanocne z zaproszonymi  gośćmi)

2. Dzień Sportu współpraca z Zespołem Szkół w Wyszatycach - szkoła podstawowa; wspólne zawody, mecze, gry, zabawy naprzemiennie na terenie obu placówek (wymiana prezentów, słodyczy).

3. Przemyska Kongregacja Kupiecka – udział najmłodszych wychowanków w imprezie charytatywnej z okazji Dnia Dziecka (od sześciu lat corocznie grupa ok. 20 uczniów), organizowaliśmy nasze stoisko na imprezie m.in. organizacja badania słuchu

4. Impreza Mikołajkowa (prezenty od uczniów II LO w Przemyślu)

5. Zjazdy absolwentów Ośrodka oraz inne imprezy dla dorosłych osób Głuchych przy współpracy z PZG koło Przemyśl

6. „Dzień Głuchego”, wizyty gości z innych miast i państw – wsparcie POSiR Przemyśl (symboliczne opłaty za korzystanie z toru saneczkowego)

7. Happening „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki, elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci" – impreza organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Region; przez cały rok szkolny (nie akcyjnie) segregujemy śmieci, zbieramy elektrośmieci w środowisku lokalnym z różnych źródeł m.in. za pośrednictwem rodziców; udało nam się kilkakrotnie zdobyć 1 i 2 miejsca w tym przedsięwzięciu.

8. „Dzień Dziecka” organizowany na terenie Ośrodka dla dzieci z dzielnicy.

 

 

Inne przedsięwzięcia podejmowane we współpracy z lokalna społecznością:

1. Utworzenie „Wielopokoleniowego parku rozrywki” w ramach projektów obywatelskich (zbieranie głosów poparcia, udział w pracach, opieka nad terenem Parku)

2. Udostępnianie świetlicy wychowankom  przedszkola z ul. Szymanowskiego, zapraszanie ich na występy.

3. Współpraca z Audiofonem (firma zajmująca się badaniem i protezowaniem słuchu), organizacja konferencji na temat metod diagnozowania i protezowania słuchu.

4. Od 2014 r.  Opieka nad odrestaurowanymi nagrobkami na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Renowacja nagrobków została przeprowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu ze środków zbieranych podczas kwesty w dniach Wszystkich Świętych. Młodzież z naszego Ośrodka opiekuje się grobem Eleonory Hild de Hildebrand (kw. 18).

5. Przystąpienie wychowanków do projektu stowarzyszenia „Róża Wiatrów” – „Niepełnosprawni na lądzie – pełnosprawni na wodzie”. Możliwość zainteresowania uczniów żeglarstwem, udział w wycieczce na Solinę (połączonej z rejsem żaglówkami), udział w szkoleniu żeglarskim.

Projekty edukacyjne.

1. Współpracy ze środowiskiem lokalnym wymagają również realizowane w Ośrodku programy Erazmus Plus (wcześniej 2 projekty Comenius), wymiana doświadczeń z Ośrodkiem dla niesłyszących w RPA – organizacja wizyt i wyjazdów, wsparcie od władz miasta, promocja Przemyśla.

2. Wektor Consulting (Wbrew barierom i granicom, staż zawodowy dla osób z wadą słuchu) w roku 2016 grupa absolwentów uczestniczyła w stażu zawodowym we Francji.

3. W ramach  EFS realizujemy projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu”

 – staż zawodowy we Włoszech (listopad 2018 r.), współorganizatorem był „ADAVA MOBILITY CENTER” w Aosta – Włochy.

- staż zawodowy w Grecji (listopada 2019 r.) grupa 20 wychowanków przebywała w Grecji w miejscowości  Neos Panteleimonas na Riwierze Olimpijskiej.

4. „Głucha Młodzież Solidarna w Działaniu” (01.01.2019-31.01.2020 ). Cel główny projektu: Rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej. W projekcie wzięło  udział 150 osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku od 15 do 29 lat ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niesłyszących i Słabosłyszących zlokalizowanych w całej Polsce.

5.We współpracy z eMPCem cykl zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na temat ciepła systemowego.

6. Zakład Usprawniania Leczniczego – wymiana informacji, wspólne działania terapeutyczne, uzgadnianie spójnych kierunków oddziaływań

 

 

Wielorakie korzyści dla wychowanków Ośrodka, a jednocześnie działania prowadzone we współpracy z władzami miasta i instytucjami lokalnymi realizowane są w ramach projektów finansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych.

 

I Projekt "Zalogowani do życia - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami"

Projekt powstał dzięki współpracy na etapach projektu i realizacji pomiędzy Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi Nr 1, Nr 2 i Nr 3, w Przemyślu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zakres wsparcia dla uczniów:

 

 1. zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: „Jak się uczyć. Podstawowe zasady, triki i techniki.”
 2. zajęcia terapeutyczne: „Rozumiem polecenia” 
 3. zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe -

„Zajęcia rozwijające umiejętności wykorzystywania urządzeń TIK w życiu codziennym.”

 

Zajęcia objęły 27 osób ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Zakres wsparcia dla nauczycieli:

1. doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym (tablice interaktywne)

2. doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych (Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Autyzm - diagnoza, terapia, wsparcie rodziny)

3. szkolenie nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i korzystania ze sprzętu komputerowego (PCEN)

4. specjalistyczne oprogramowanie-programy o obróbki zdjęć i filmów

 

Ponadto w ramach projektu zostały doposażone szkolne pracownie i gabinety terapeutyczne w:

1. narzędzia TIK

3. pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do diagnozowania, wspomagania rozwoju i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

II Projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych

uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu”

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w  SOSW  nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum Specjalnego nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia, kursy,  płatne staże dla uczniów i uczennic oraz  szkolenia i kursy dla nauczycieli i nauczycielek SOSW nr 2 .

Doposażono pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.09.2016 r. - 30.09.2018 r.

 

 

 

III Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Termin realizacji projektu: od 3 września 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.;

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wparcia:

1)„Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla osób o niskich wynikach w nauce”;

a. zajęcia w zawodzie technik mechanik – liczba osób uczestniczących: 8

b. zajęcia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – liczba osób

uczestniczących: około 15

2)„staże u pracodawców”

3) zajęcia gastronomiczne

4) przeprowadzono Szkolenie Rady Pedagogicznej

5) ze środków projektu zakupiono elementy wyposażenia pracowni gastronomicznej, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i asortyment kuchenny (produkty spożywcze).

 

IV Projekt „ Dobre wsparcie na starcie -  indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.”,  realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl projekt systemowy w latach 2012 r. – 2013r.

Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu do gimnastyki, sprzętu multimedialnego i innych materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I-III.

 

V Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niesłyszących”– cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych

Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 31.05.2010 r. Do projektu zakwalifikowano 39 uczniów.

Projekt obejmował organizację następujących zajęć pozalekcyjnych:

I. dla uczniów gimnazjum:

a) „Rozwój sprawności językowej” – zajęcia indywidualne dla 10 osób

b) „Opieka pedagogiczno-psychologiczna” – zajęcia indywidualne dla 6 os.

c) Grupowe zajęcia komputerowe

II. dla uczniów liceum:

 1. Grupowe zajęcia komputerowe
 2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego

 

Dzięki udziałowi w projektach unijnych „Zalogowani do życia”, „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Równi w zatrudnieni”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych” zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne i wyposażenie specjalistyczne pracowni zawodowych  oraz sprzęt komputerowy (rzutniki multimedialne, drukarki, komputery stacjonarne, aparat fotograficzny, lampa błyskowa)

Na skróty