Preorientacja zawodowa - zajęcia logopedyczne w grupach przedszkolnych

Okres, kiedy dziecko uczęszcza do przedszkola, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Najmłodsi z dużym zainteresowaniem obserwują pracę dorosłych, zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców i osoby dorosłe z najbliższego otoczenia. Poczynione tą drogą spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych dzieci, w których najbardziej widoczny jest związek zabawy z różnymi formami pracy ludzkiej. Pojawiają się zabawy: w lekarza, w strażaka, w policjanta, w nauczyciela, a nawet w szkołę, itp. Istotą tych zabaw jest odtwarzanie różnych czynności, sytuacji i zdarzeń zaobserwowanych w życiu codziennym. Zasadniczym celem zabaw jest poznanie społecznej rzeczywistości.

Zadaniem preorientacji zawodowej na etapie edukacji przedszkolnej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć w ramach realizacji tematu „Kim zostanę w przyszłości?” w ich pierwszym etapie prezentowałam dzieciom wybrane zawody (lekarz, stomatolog, weterynarz, policjant, strażak, żołnierz, kucharz, piekarz, fryzjer, pilot, nauczyciel, tancerz, fotograf, sprzedawca, kasjer, rolnik) – omawiałam na czym polega praca danego zawodu, dobierałam z dziećmi właściwe atrybuty (układanki edukacyjne). Przy okazji utrwalałam prawidłową artykulację nazw zawodów. Doskonaliłam również manualne umiejętności dzieci podczas kolorowania obrazków przedstawiających zawody.

W trakcie drugiego etapu zajęć dzieci odgrywały różne role zawodowe w zabawie, następnie samodzielnie podawały nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w ich najbliższym otoczeniu i wskazywały te zawody, które wzbudziły ich największe zainteresowanie. Dzięki bogato wyposażonym salom przedszkolnym dzieci miały możliwość podejmowania próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy – ten etap zajęć dostarczył najwięcej wrażeń, zabawy  i radości.  Następnie przebrane dzieci opowiadały o sobie i ”wykonywanym zawodzie” w grupie rówieśniczej.

Różne formy pracy w zakresie preorientacji zawodowej dostarczyły dzieciom ogólnych wiadomości, rozbudzały różnokierunkowe zainteresowania, dostarczały wielu pozytywnych doznań, przeżyć, zachęcały do naśladowania, sugerowały podejmowanie różnych działań, wzmacniały pozytywne uczucia, inspirowały do podejmowania różnych form działalności oraz rozwijały kompetencje językowe, komunikacyjne i emocjonalno-społeczne.

 

mgr Oliwia Markiewicz-Mazur

logopeda/neurologopeda

 

Na skróty