Rozwijanie funkcji poznawczych na terapii pedagogicznej

Rozwijanie funkcji poznawczych podczas zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu
 

          Czym są funkcje poznawcze i dlaczego systematyczne ćwiczenie ich jest tak ważne dla naszych uczniów?

           Otóż funkcje poznawcze to szereg umiejętności, które umożliwiają poznawanie rzeczywistości, orientację w przestrzeni, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie zdobywanych systematycznie informacji, a następnie wprowadzanie ich do otoczenia w formie reakcji, jaką jest nasze zachowanie. Kształtowanie tych funkcji to jeden z kluczowych elementów rozwoju każdego ucznia.

            Zajęcia z rozwijania funkcji poznawczych dedykowane są przede wszystkim dzieciom zmagającym się z dysleksją rozwojową, trudnościami w opanowaniu umiejętności logicznego myślenia, czytania, pisania, liczenia, problemami z koncentracją uwagi, pamięcią, komunikacją czy też obniżoną sprawnością intelektualną.

             Rozwijanie funkcji poznawczych wpływa pozytywnie na utrzymanie dobrego samopoczucia, pozytywnego obrazu własnej osoby oraz pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi, na budowanie odporności psychicznej, czyli umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami, stresem, presją otoczenia.

         Jakie funkcje poznawcze ćwiczymy podczas zajęć?

  • pamięć
  • myślenie  przyczynowo- skutkowe, logiczne (procesy myślowe: analiza, synteza, uogólnianie, klasyfikowanie )
  • koncentrację uwagi
  •  percepcję wzrokową i słuchową
  • zdolność do uczenia się nowych informacji
  • zdolność czytania ze zrozumieniem ,komunikacji i podejmowania decyzji
  • język
  • funkcje wykonawcze


            Co to oznacza w praktyce?

          Mianowicie to, iż dobra kondycja umysłowa i dbanie o kluczowe obszary poznawcze zwiększają zdolność dzieci do nauki i pracy, do rozwiązywania problemów, a także do nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji społecznych tak potrzebnych naszym uczniom.


            Jak doskonalimy funkcje poznawcze w czasie zajęć z terapii pedagogicznej?

        W pracy terapeutycznej do doskonalenia funkcji poznawczych wykorzystywane są m. in. odpowiednio dobrane karty pracy, pomoce dydaktyczne oraz programy interaktywne usprawniające percepcję,  koncentrację uwagi, naśladowanie, pamięć wzrokową i słuchową, szybkie zapamiętywanie, myślenie, integrację percepcyjno – motoryczną, analizę wzrokowo – przestrzenną, które dostosowane są do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.

           Rozmowy, odpowiednia atmosfera, pozytywne wspieranie, atrakcyjne ćwiczenia, współpraca, wspólne podejmowanie decyzji, dyskusje, wymiana myśli i spostrzeżeń, negocjacje– to wszystko ćwiczy procesy poznawcze. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży jest więc kluczowym elementem ich edukacji i przyszłego sukcesu. Uczeń staje się bardziej samodzielny w myśleniu, lepiej planuje, rozwija zdolność abstrakcyjnego i logicznego myślenia oraz poszerza zasób słownictwa i wiedzy ogólnej o świecie.

 

Na skróty