Zajęcia z pedagogiem

PEDAGOG OŚRODKA – jaka jest jego rola i w  jaki sposób działa?

 

Społeczność naszego Ośrodka to uczniowie, ich rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Placówki. Jak w każdej „rodzinie” zdarzają się sytuacje i problemy, z którymi ciężko zmierzyć się samotnie. Rolą pedagoga Ośrodka jest udzielanie wsparcia wszystkim członkom społeczności. Podejmowane działania służą rozpoznawaniu potrzeb oraz planowaniu i realizacji różnorodnych zadań ukierunkowanych na rozwiązywanie indywidualnych problemów oraz wdrażaniu strategii i programów służących ogółowi.

Pedagog prowadzi działania diagnostyczne (obserwacje, badania pedagogiczne, konsultacje), opracowuje opinie pedagogiczne. Organizuje zajęcia i spotkania profilaktyczne oraz wychowawcze. Pracuje indywidualnie z uczniami i rodzicami. Udziela informacji, wyjaśnień i  porad, konsultuje się z innymi specjalistami. Współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami. Angażuje się w uzyskiwanie pomocy materialnej dla uczniów. Uczestniczy w pracach Zespołu dotyczących indywidualizacji procesu edukacyjno-terapeutycznego i jego ewaluacji. Dokonuje analizy sytuacji wychowawczej w Ośrodku, omawia ją z Radą Pedagogiczną i bierze udział w formułowaniu wniosków do dalszej pracy.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga ze wszystkimi trudnościami, tymi związanymi bezpośrednio z życiem szkolnym, ale również osobistymi rozterkami i sytuacjami życiowymi. Mogą liczyć na życzliwą rozmowę, pomocną radę i interwencję m.in. gdy ktoś naruszy ich prawa, gdy nie radzą sobie z programem nauczania, gdy napotykają na różne przeszkody w realizacji potrzeb, gdy czują się „źle”, gdy potrzebują mediacji w rozwiązaniu konfliktu, gdy wybierają przyszły zawód, czy szkołę, ale również gdy chcą pochwalić się swoim sukcesem, rozwijać zainteresowania lub szukają wyjaśnienia zagadnień społecznych czy prawnych.

Rodzice/opiekunowie uczniów mogą oczekiwać różnorodnej pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowych, dotyczących ich dziecka np. w związku z trudnościami w nauce bądź niepowodzeniem szkolnym, problemami z jego zachowaniem, zagrożeniem uzależnieniem, relacjami dziecka z rówieśnikami, czy też porozmawiać  na temat wyboru dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka. Mogą liczyć na wstępne rozpoznanie przyczyn trudności, zapoznanie z ofertą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ułatwienie kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pomoc w przygotowaniu wniosków i dokumentów do innych instytucji i specjalistów. Pedagog może udzielić informacji o dostępnych formach pomocy instytucji i organizacji, procedurach uzyskania różnorodnego wsparcia. Dzieli się z rodzicami swoją wiedzą pedagogiczną w postaci udostępniania wiadomości o problematyce wychowawczej, prowadzi zajęcia dla rodziców rozwijające umiejętności np. „Szkoła dla Rodziców”, nauka języka miganego,  zajęcia „Ruchu Rozwijającego”.

Nauczyciele/wychowawcy mogą zwrócić się o pomoc w rozpoznawaniu potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;  w zdiagnozowaniu przyczyn trudności uczniów, w analizie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mają zapewnioną współpracę pedagoga w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualne rozmowy:  z uczniami sprawiającymi trudności i ich rodzicami, rozmowy z agresorami i ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, pomoc w planowaniu i podejmowaniu działań  interwencyjnych, mediacyjnych i kryzysowych).

Pedagog Ośrodka wspiera nauczycieli/wychowawców w podejmowaniu działań wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu). 

 

W kontaktach z wszystkimi osobami potrzebującymi wsparcia pedagog okazuje życzliwość oraz empatię, unika krytyki i oceniania. Stara się poświęcić czas wszystkim osobom zwracającym się o  pomoc. W rozwiązaniu konkretnego problemu i konfliktu działa z szacunkiem, bez wskazywania winnych, czy zwycięzców i przegranych. Dba o dyskrecję i zaufanie. Dąży do budowania atmosfery akceptacji i zrozumienia. Nie zawsze i nie wszystkie problemy można w pełni rozwiązać „tu i teraz”, ale każdą sytuację trudną można  uczynić bardziej zrozumiałą, łatwiejszą do zaakceptowania, a korzyścią z podjętej interwencji może być  wiara w możliwość zmiany.

 

„Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem

Albert Einstein

 

Zapraszam każdego kto czuje potrzebę wsparcia!

 

Pedagog Ośrodka

mgr Julitta Tymczyszyn

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 05-02-2024 14:18

Na skróty